គោលការណ៍ឯកជនភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុន SAMY Foods Co., Ltd. ទទួលស្គាល់ និងគោរពព័ត៌មានឯកជនភាពរបស់បុគ្គលដែលចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ។ គោលការណ៍នេះគ្របដណ្តប់លើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែល SAMYFOOD កំពុងកាន់ និងបង្ហាញតាមរបៀបដែល SAMYFOOD ចង់ប្រើ គ្រប់គ្រង និងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន នៅពេលដែលអតិថិជនចូលទៅកាន់គេហទំព័រ។

SAMYFOOD អាចកែសម្រួលគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះនៅពេលណាដែលយើងយល់ថាចាំបាច់ ដូច្នេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រឱ្យបានទៀងទាត់ ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗ។ គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017 តទៅ

ប្រមូលព័ត៌មានអតិថិជន

SAMYFOOD អាចប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីអតិថិជន រួមមានឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន ដី និងលេខទូរស័ព្ទ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ខ្លឹមសារកាតឥណទាន និងព័ត៌មានផ្សេងទៀត ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រមផ្តល់ព័ត៌មាននេះដល់យើង។ ព័ត៌មាននេះនឹងបង្ហាញនៅពេលអតិថិជន៖

ចូលទៅគេហទំព័រ
ចូលទៅកាន់ការប្រកួតប្រជែង និងការផ្សព្វផ្សាយ
យកការស្ទង់មតិ
ផ្ញើអ៊ីមែលទៅ SAMYFOOD
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អតិថិជន
បញ្ជាទិញនៅក្នុងហាងឬតាមអ៊ីនធឺណិត

ប្រសិនបើ SAMYFOOD ប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីអ្នកដ៏ទៃ SAMYFOOD នឹងចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីជូនដំណឹងដល់អតិថិជន។

ប្រើព័ត៌មាន

SAMYFOOD អាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្តល់ដោយអតិថិជននៅហាង និងដំណើរការព័ត៌មាននេះដើម្បីផ្តល់ទំនិញ និងសេវាកម្មដល់អតិថិជន។ ជាធម្មតា យើងនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននេះតាមវិធីដែលអតិថិជនប្រាថ្នា រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះគោលបំណងណាមួយខាងក្រោម៖

ផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវព័ត៌មានណាមួយអំពីក្រុមហ៊ុនដែលអតិថិជនស្នើសុំ
កំពុងដំណើរការការបញ្ជាទិញតាមអ៊ីនធឺណិត
កំណត់ចំនួនអតិថិជនដែលចូលប្រើគេហទំព័ររបស់ SAMYFOOD
ប្រកាសអំពីរង្វាន់ និងការទិញ
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើអតិថិជនជាក់លាក់
ជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីការផ្លាស់ប្តូរនៅលើគេហទំព័ររបស់ SAMYFOOD
អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីស្រាវជ្រាវទីផ្សារ
ផ្ញើជូនអតិថិជននូវការផ្សព្វផ្សាយបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ឬព័ត៌មានអំពីផលិតផល និងសេវាកម្មដែលយើងចាត់ទុកថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អតិថិជន
ព័ត៌មានផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន នៅពេលដែលអតិថិជនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបញ្ជាទិញតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់យើង៖

នៅពេលអតិថិជនប្រើប្រព័ន្ធបញ្ជាទិញតាមអ៊ីនធឺណិត អតិថិជនត្រូវឆ្លើយព័ត៌មានបន្ថែមដែលត្រូវការ ប្រសិនបើអតិថិជនធ្វើការបញ្ជាទិញតាមអ៊ីនធឺណិត។ ព័ត៌មាននេះធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅផ្ទះរបស់អតិថិជនយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងងាយស្រួល។ ប្រព័ន្ធបញ្ជាទិញតាមអ៊ីនធឺណិតក៏នឹងរក្សាទុកព័ត៌មានអំពីការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជន ដើម្បីជួយឱ្យអតិថិជនចងចាំ និងបញ្ជាម៉ឺនុយឡើងវិញសម្រាប់ការទិញលើកក្រោយ។

ចែករំលែកព័ត៌មាន

SAMYFOOD នឹងមិនផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនណាមួយដល់ភាគីទីបីដែលមិនពាក់ព័ន្ធ ដូច្នេះភាគីទីបីអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីទីផ្សារដោយផ្ទាល់ដល់អតិថិជន។ SAMYFOOD អាចប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ និងថែរក្សាគេហទំព័រ ឬសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងអាជីវកម្ម ហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនឹងទទួលព័ត៌មានពីអតិថិជន ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគេ។ SAMYFOOD មានសិទ្ធិចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនក្នុងករណីខ្លះដែលភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលត្រូវការព័ត៌មាន សម្រាប់គោលបំណងស៊ើបអង្កេត ឬសំណើផ្សេងទៀតតាមការកំណត់ដោយច្បាប់។
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអតិថិជនបានចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ SAMYFOOD អាចត្រូវបានចែករំលែកជាមួយភាគីទីបី៖

អ្នកលក់ដែលយើងជួលដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មមួយចំនួនដូចជាការផ្ញើសំបុត្រទៅកាន់អតិថិជន។
ដើម្បីបំពេញគោលបំណងរបស់អតិថិជននៅពេលចុះឈ្មោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
ប្រសិនបើអតិថិជនយល់ព្រមចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននេះ។
ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលត្រូវការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននេះដើម្បីចែករំលែក
ប្រសិនបើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនត្រូវបានប្រមូលដោយអង្គភាពទីផ្សារ វានឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនអង្គភាពទីផ្សារនេះសម្រាប់គោលបំណងស្រាវជ្រាវ និងទីផ្សារ។

ព័ត៌មានមិនផ្ទាល់ខ្លួន

នៅពេលដែលអតិថិជនចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ SAMYFOOD ដូចជាគេហទំព័រផ្សេងទៀតភាគច្រើន ព័ត៌មានដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការចូលមើលរបស់អតិថិជនត្រូវបានបញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ រួមទាំងព័ត៌មានអំពីប្រភេទនៃម៉ាស៊ីនស្វែងរកដែលអតិថិជនបានប្រើ ឈ្មោះម៉ាស៊ីនមេ និងអាសយដ្ឋាន IP ដែលបានចូលមើលដោយអតិថិជន កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលា នៃការចូលប្រើ ទំព័រដែលអតិថិជនចូលប្រើក្នុងពេលដំណាលគ្នាជាមួយគេហទំព័រ SAMYFOOD អាសយដ្ឋាននៃគេហទំព័រ ប្រសិនបើមាន ពីគេហទំព័រដែលភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ជាមួយគេហទំព័ររបស់ SAMYFOOD ។ ព័ត៌មាននេះមិនមែនជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទេ។

ព័ត៌មានដែលបានប្រើ៖

SAMYFOOD រក្សាសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានពីគេហទំព័រសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

ការកំណត់អ្នកប្រើប្រាស់ និងការបញ្ជាក់
បើក ថែទាំ គ្រប់គ្រង និងរក្សាគណនីអតិថិជន ឬសមាជិក
គ្រប់គ្រង រក្សា និងគោរពទំនាក់ទំនង
ការគាំទ្រសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់
ការអាប់ដេតគេហទំព័រ រួមទាំងការបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់
ផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពីផលិតផល និងសេវាកម្ម SAMYFOOD ការផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀត។
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរ យោបល់ និងការណែនាំរបស់អតិថិជន
រក្សាសុវត្ថិភាព និងសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ
SAMYFOOD ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្វែងរកដែលលាក់ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានដោយស្វ័យប្រវត្តិពីម៉ាស៊ីនមេ ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រង និងកែលម្អគេហទំព័រ។ SAMYFOOD ក៏រក្សាសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលប្រមូលបាន ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាននៃគេហទំព័រដល់ដៃគូអាជីវកម្ម និងភាគីដែលមិនពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ ជាថ្មីម្តងទៀត ព័ត៌មាននេះមិនមែនជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ។

SAMYFOOD នឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានគឺត្រឹមត្រូវ ពេញលេញ និងទាន់សម័យ។

អតិថិជនអាចចូលប្រើប្រាស់ និងស្នើសុំការកែតម្រូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបានគ្រប់ពេល។ អតិថិជនក៏មានសិទ្ធិស្នើសុំការបំផ្លាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនៅពេលណាក៏បាន។ អតិថិជនគួរតែទាក់ទងមកយើងដោយផ្ទាល់ដើម្បីបំពេញសំណើទាំងនេះ។ SAMYFOOD នឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនពីការប្រើប្រាស់ខុស ការបាត់បង់ព័ត៌មាន ការចូលប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ ការកែប្រែ និងការចែករំលែកព័ត៌មាន។

ទិន្នន័យចុចស្ទ្រីម

រាល់ពេលដែលអតិថិជនចូលមើលគេហទំព័ររបស់ SAMYFOOD នោះម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងប្រមូលព័ត៌មានលាក់កំបាំងមួយចំនួន រួមទាំងប្រភេទនៃម៉ាស៊ីនស្វែងរក និងប្រព័ន្ធដែលអតិថិជនកំពុងប្រើប្រាស់ អាសយដ្ឋាននៃទំព័រដែលអតិថិជនចូលប្រើ និងលុបបន្ទាប់ពីចូលប្រើ កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលានៃ ការចូលប្រើ និងអាសយដ្ឋាន IP របស់ម៉ាស៊ីនមេ ដែលអតិថិជនកំពុងប្រើប្រាស់។

SAMYFOOD ប្រមូលព័ត៌មាននេះសម្រាប់គោលបំណងនៃស្ថិតិអំពីរបៀបដែលគេហទំព័រត្រូវបានប្រើប្រាស់ រួមទាំងចំនួននៃការចូលមើល ថាតើពួកគេត្រូវបានចូលមើលញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា និងរយៈពេលដែលពួកគេត្រូវបានចូល ពេលវេលាណាដែលអ្នកចូលមើលច្រើនបំផុត។ SAMYFOOD នឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីវាយតម្លៃ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគេហទំព័រ

ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពព័ត៌មាន

SAMYFOOD រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ឬបន្ថែមគោលការណ៍នេះនៅពេលណាក៏បាន។ ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍នេះ SAMYFOOD នឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកនៅលើទំព័រដើម ហើយភ្ជាប់ទៅកាន់គោលការណ៍ថ្មី។

វិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន៖

យើងនឹងមិនជួល លក់ ឬបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់ភាគីទីបីដែលមិនពាក់ព័ន្ធដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នក លើកលែងតែមានចែងក្នុងគោលការណ៍ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។
ព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយ ឬព័ត៌មានអំពីផលិតផល/ទំនិញដែលផ្តល់ដោយពួកយើងនៅលើគេហទំព័រនឹងត្រូវបានផ្ញើដោយមានការយល់ព្រមពីអតិថិជន យោងទៅតាមព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្តល់ដោយអតិថិជន (រួមទាំងអ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ អាសយដ្ឋាន។ល។)។
អតិថិជនអាចឈប់ជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើងបានគ្រប់ពេល។ មានតំណភ្ជាប់នៅខាងក្រោមនៃព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាននីមួយៗ (ខាងក្រោមទំព័រ) ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។ អ្នក​ប្រើ​អាច​ឈប់​ជាវ​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ទាំងអស់ ឬ​អាច​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ក្តារ​សារ​របស់​ពួកគេ​ដូចជា៖ ផ្លាស់ប្តូរ​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល ឬ​ភាសា។ អតិថិជនក៏អាចជ្រើសរើសប្រភេទផ្សេងៗនៃព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានផងដែរ។